openldap-devel November 2008

openldap-devel@openldap.org
  • 20 participants
  • 40 discussions
Matching rule against IP subnet
by manu´╝ánetbsd.org 16 Nov '08

16 Nov '08

15 Nov '08

15 Nov '08
Re: commit: ldap/servers/slapd acl.c
by Hallvard B Furuseth 15 Nov '08

15 Nov '08
Re: Please test RE24
by Quanah Gibson-Mount 15 Nov '08

15 Nov '08

14 Nov '08
Re: Please test RE24
by Quanah Gibson-Mount 14 Nov '08

14 Nov '08
MS AD <-> OpenLDAP
by marcelo.xavier´╝ácaixa.gov.br 14 Nov '08

14 Nov '08
Re: commit: ldap/servers/slapd/back-ldif ldif.c
by Hallvard B Furuseth 12 Nov '08

12 Nov '08
Split lines in LDIF comments
by Hallvard B Furuseth 12 Nov '08

12 Nov '08
Results per page: